Atık Su Arıtma Kimyasalları

Atık su arıtma sisteminin zorlukları büyük ölçüde su kalitesine bağlıdır. Kurita, ilgili mevzuatlara ve çevreye saygılı bir şekilde, su kalitesinin iyileştirilmesi ve atık su arıtımı için farklı ürünler ve çözümler geliştirmektedir. Artan çevresel hassasiyet ve bugünkü yasama kısıtlamaları nedeniyle, su kullanan çoğu sanayi tesisi zaten atık su arıtma tesislerine sahiptir. Farklı Kurita teknolojileri, işletme maliyetlerini düşürürken, su kalitesi optimizasyonu ve iyileştirilmesi yoluyla her bir tesisin ihtiyaçlarına dikkatle uyum sağlar. Tesislerinizde verimli, optimize edilmiş atık su arıtımı ve geliştirilmiş suyun yeniden kullanımı için komple çözümler sunuyoruz ve ana hedeflerimizden biri olan deşarjları asgari düzeye düşürmek için müşterilerimizle yakın çalışıyoruz.

Kurita ne tür ürünler sunuyor?

Geniş bir uygulama yelpazesi için eksiksiz ve yenilikçi şartlandırma programları sunuyoruz.

Su Saflaştırma:

Kurifloc / Gilufloc® , Ferrofloc® : Doğal, organik, inorganik veya karışık koagülantlar ve adsorbsiyon ajanları.

Kurifloc / Gilufloc® , Ferrocryl® : Toz, su bazlı veya emülsiyon flokülantlar serisinde geniş anyonik, katyonik, noniyonik ve anfoterik ürün yelpazesi.

Kurifloc / Gilufloc® , Ferrocryl® : Çamur susuzlaştırmaya yönelik özel ürünler.

Emülsiyon Kırıcılar:

Kuriflock ve Ferrolin® : Atık yağın ve emülsiyonların daha iyi değerlendirilmesi için nötr pH'da ve ısıtma gerekmeden reaksiyona girebilen doğal, organik emülsiyon kırıcılar.

Keskin bir yağ-su ayrımı için yenilikçi emülsiyon kırıcılar.

Doğal ve organik yağ susuzlaştırma ajanları, konsantre yağ miktarlarını, yağdaki su miktarını en aza indirgeyerek azaltmaktadır.

Biyolojik atık su arıtma:

  • Biotreat: Aktif çamur sistemlerinde kullanılan kimyasal preparatlar
  • Biobooster: Biyolojik sistemlerin sonraki adımlarda hiçbir yan etki olmadan rejenerasyonunu sağlayan kuru mikroorganizma ve besin serisi.
  • Biyolojik tesisin kapasitesini arttırmak ve COD, P ve N'nin optimal bir şekilde indirgenmesini sağlamak ve zehirlere karşı biyolojiyi güçlendirmek için yenilikçi teknolojiler.

Köpük ve Koku gidericiler:

  • Kuriflock ve Contraspum® : Düşük COD katkılı ileri teknoloji silikon esaslı ve silikonsuz köpük giderici portföyü belirli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılar ve BfR (Bundesinstitut für Risikoanalyse) ve FDA gerekliliklerine uygundur.
  • Kurita / Ferrosolf® ve Kurirazer: Gerçek kimyasal koku kontrolü  ve nötrleştirme için özel ürünler ve hoş olmayan kokulara karşı emiciler (örn., Mercaptan, H2S)

Farklı sektörlerdeki çok farklı tipteki atık suların arıtımında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahibiz. Çözümlerimiz, mevzuata uyan ve çevreye saygılı bir tesis çalışması sağlarken aynı zamanda maliyetlerinizi de azaltma olanağı verir. Amacımız, çamur ve atık üretimiyle birlikte su tüketimini azaltırken şartlandırma proseslerinizi iyileştirmeye katkıda bulunmaktır. Mümkün olan tüm noktalarda sizinle birlikte suyun yeniden kullanımı olasılıklarını araştırmakta ve dolayısıyla suyla ilgili bütün alanları kontrol edebilmenizi hedeflemekteyiz.

  • İşletme maliyetlerini azaltmak
  • Su kalitesini iyileştirmek
  • işletme performansını optimize etmek
  • Suyun geri kazanımını sağlamak
  • Mevzuatlara uymak

Desteğe mi ihtiyacınız var? Deneyimli uzmanlarımız ihtiyaca özel tasarlanmış çözümlerimizle ilgili tavsiyelerini memnuniyetle sizinle paylaşacaktır.

Koagülantlar ve Flokülantlar.

Endüstriyel proseslerden çıkan atık sularda çözülmüş ve çözülmemiş formlarda çeşitli kirletici maddeler bulunur. Atık sulardaki kirleticilerin kanalizasyon sistemine deşarj edilmelerinden önce limit değerlerin altına getirilebilmesi için filtreleme, sedimantasyon veya flotasyon gibi mekanik süreçler uygulanmalıdır.

Koagülantların ve flokülantların spesifik kullanımı askıda partiküllerin, katıların ve çamurun atık sudan ayrılmasını optimize eder, bu kimyasal katkılar olmadan yüzdürme veya sedimantasyon prosesleri ile bu kirleticiler sudan ayrıştırılamaz.

Kurita, fosfor, sülfatlar ve diğer kritik bileşenlerin (örneğin F, As) uzaklaştırılması için geniş organik ve inorganik koagülantlar ve ayrıca farklı Al tuzları sunmaktadır. Ek olarak, Kurita'nın özel adsorpsiyon maddeleri, atık su arıtma tesislerinde KOİ, BOİ, HC ve renk verici maddeleri azaltır.

Kurita, çok çeşitli toz ürünlerinin yanısıra, emülsiyon polimerleri, yağsız dispersiyon polimerleri, su bazlı flokülantlar, kullanıma hazır çözeltiler ve yeni jenerasyon akrilamid içermeyen flokülantlar da sunmaktadır.

İlgili normlara uygun olarak içme suyunun tam kapsamlı ön arıtımı.

Emülsiyon Kırıcılar.

Emülsiyonların parçalanması etkili bir atık su arıtma işleminin performansında çok önemli bir rol oynar. Atık sudan sadece yağ fazının ayrılması bile sorunsuz bir atık su arıtımı ve deşarjına imkân verir. Dahası, yağdaki su miktarı da azaltıldığında ayrılan yağın hacmi ve bertaraf maliyeti de önemli ölçüde azalacaktır. Bazı durumlarda yağ-su ayırma işlemi yüksek verimli, satılabilir kalitede yağ elde edilmesini sağlar.

Kurita’nın emülsiyon kırıcılarının kullanılması ve prosesinize özel uyarlamaları emülsiyon kırma sisteminizin verimliliğini artırır, bu da daha düşük maliyetle daha yüksek üretkenlik kazandırır.

Köpük Kesiciler.

Endüstriyel proseslerde köpük genellikle kaçınılmazdır ve birçok kök nedeni olabilir. Aşırı miktarda köpük sorunlara yol açabilir hatta işletme güvenliğini tehlikeye atabilir. Doğru köpük kesicinin kullanımıyla köpük söndürülür ve/veya oluşumu engellenir.

Koku Gidericiler.

Birçok endüstriyel proseste ve atık su arıtma tesisleri, emülsiyon kırma tesisleri, depolama tankları ve bekletme tankı gibi atık su bulunan sistemlerde, atık sudaki çeşitli maddeler veya parçalanma ürünleri sonucu hoş olmayan kokular ortaya çıkar.

Kurita koku emiciler, kötü kokuları temizler, aşındırıcı hidrojen sülfit oluşumunu önler ve H2S kaynaklı var olan kötü kokuları dahi ortadan kaldırabilir.

Özelleştirilmiş Çözümler.

Atık su arıtma tesisleri, prosesleri etkileyen atık su kalitesi, üretim süreçleri, kirleticiler, tesis tasarımı gibi çok sayıda faktör olması nedeniyle özeldir: İhtiyaçlarınıza göre özel olarak uyarlanmış çözümler sunuyoruz. Atık su sorunlarını, su tüketiminin başından deşarj noktasına kadar her noktada etkili olan bütün faktörleri dikkate alarak inceliyoruz.